Město Suchdol/Lužnicí

Katalog ubytovatelů

Zeptejte se starosty

Aktualita

13červen2016

Zeptejte se starosty - Sběrný dvůr - stavební suť

Dobrý den, s radostí jsem na "Seznamu druhů odpadů, které lze přijímat do zařízení", jenž je vyvěšen na vratech našeho krásného nového sběrného dvora, četla také položku "Stavební a demoliční odpady". Obsluhou mi však bylo sděleno, že s přijímáním stavební suti Městský úřad nepočítá. Ptám se proto, zda by bylo možné toto rozhodnutí výhledově přehodnotit a například do určitého objemu nebo i za mimořádnou platbu umožnit občanům do tohoto prostoru drobnou stavební suť vozit. Nebude-li to ani v budoucnosti možné, prosím o tabuli s přesným výčtem přijímaného druhu odpadu v NAŠEM sběrné dvoře, nejen seznam druhů odpadu, který firma AVE CZ obecně přijímá. Děkuji.


Luboš Hešík, starosta města, odpovídá:

Dobrý den, děkuji za Váš dotaz. Likvidace "stavební suti" je téma, které zaznívá každoročně při diskuzi, zda zachovat stávající výši poplatku za komunální odpad. Uvedu Vás pár čísly do situace, ve které se v tuto chvíli nacházíme výší poplatku z hlediska legislativních možností a schválené výše poplatku (pominu všechna osvobození či snížení poplatku dle vyhlášky).

Při výpočtu poplatku výše poplatku za komunální odpad pro rok 2016 se vycházelo z těchto údajů: 

Sazbu poplatku tvoří – dle zákona č.  565/1990  Sb.,o místních poplatcích

a)    částka  až do výše  250,- Kč  za každou fyzickou osobu  za kalendářní rok (neměnná částka daná zákonem)

b)   částka stanovená na základě skutečných nákladů  města předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu      ( dle legislativy až do výše 750,- Kč za každou fyzickou osobu za kalendářní rok). Náklady na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu  za rok 2014  činily 2 404 766,- Kč.

2 404 766   : 3926 ( počet obyvatel,vč.cizinců a majitelů rekr.objektů a bytů) )  =  613,- Kč  

Část b) poplatku by tedy při vyrovnaném výsledku (náklady versus příjmy) měla být na území našeho města 613,-Kč      

Při výpočtu výše poplatku bylo vycházeno z předpokladu, že  zůstane zachován dosavadní systém třídění odpadu prostřednictvím sběrného dvora  a kontejnerů na separaci odpadů (tj. nebude např. nabízeno rozšíření o  možnost likvidace stavební suti) a podnikatelským subjektům umožníme likvidaci odpadu podobného  komunálnímu  v rámci systému stanoveného pro občany při ponechání smluvní ceny na úrovni roku 2015 a při umožnění ve sběrném dvoře ukládat papírové obaly, textil, PET lahve a sklo do separačních nádob.

Zastupitelstvo města při svém rozhodování vzalo mj. jiné v úvahu, že nový sběrný dvůr bude k dispozici v průběhu roku 2016 a že tedy může požadavky shromáždit a vyhodnotit v okamžiku stanovení poplatku pro rok 2017. Zároveň rozhodlo o tom, že poplatek složený z části a) a b), tedy reálně podle skutečných nákladů za rok 2014  tj. 250,- + 613,- = 863,- Kč bude upraven na 250 + 250 = 500,- Kč  a rozdíl v nákladech a výdajích bude dotován městským rozpočtem. Opakuji, že legislativa umožňuje část poplatku b) navýšit až na 750,- Kč (právě tedy rozšířením nabídky likvidace stavební suti či jiného odpadu a tím navýšením celkových nákladů na likvidaci odpadů) a pak by poplatek činil pro občana až 250,- + 750,- Kč = 1000,- Kč.

Rozhodnutím zastupitelstva by tedy šlo změnit příslušnou obecně závaznou vyhlášku a tím i poplatek nebo jej  neměnit a rozhodnout o navýšení částky, kterou je odvoz odpadů dotován z městského rozpočtu.

Podíváme-li se do historie, zjistíme, že až do konce roku 2009 bylo umožněno podle tehdejšího znění vyhlášky z června 2007 ukládat část těchto odpadů za určitých podmínek do lokality pod suchdolským hřbitovem, kde se prováděly terénní úpravy za účelem jeho rozšíření. V listopadu 2009 bylo rozhodnuto změnou vyhlášky o ukončení této činnosti a od roku 2010 již musí občané likvidovat stavební suť prostřednictvím odborné firmy na skládkách v Borovanech, Stráži nad Nežárkou či jinde. Město má k dispozici v kanceláři odboru ekonomického (p. Kreníková Hana) seznam těchto firem. 

K Vašemu postřehu, že u vstupu do sběrného dvora je informace o možnosti ukládat "Stavební a demoliční odpady" jen uvádím, že je to v souladu s povolením ( použiji spíše slovo "certifikací" ) krajského úřadu a znamená to, že areál svým navržením a stavebnětechnickým uspořádáním umožňuje tento odpad vybírat, avšak za předpokladu, že to zároveň svým rozhodnutím umožní zastupitelstvo města změnou vyhlášky ( upozornění na aktuální text vyhlášky bude doplněno). Před kolaudací celé stavby v rámci poměrně složitého procesu shromážďování podkladů pro zpracování provozního  řádu  sběrného dvora a bylo radou města rozhodnuto, že město požádá o maximálně možný rozsah jednotlivých druhů odpadů a ponechá na rozhodnutí zastupitelstva, které druhy odpadů bude možno na základě vyhlášky vybírat a jak se vše projeví na výši poplatku.

Souběžně s tím město hledá možnost, jak podle "historického" vzoru najít lokalitu, která umožní v rámci terénních úprav v souladu s příslušnou legislativou část vhodného materiálu neodvážet mimo Suchdolsko. Jsme na počátku jednání s vlastníky jednoho z možných vhodných pozemků, ale nechci slibovat zázraky, jsem v politice krátce :-)

Omlouvám se za delší lhůtu vyřízení Vašeho dotazu.            

 

 

 

 

 

 

Další novinky