Město Suchdol/Lužnicí

Katalog ubytovatelů

Novinky ze Suchdolska

Aktualita

14květen2019

Krajský úřad zahájil stavební řízení stavby opravy průtahu Tuště

Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství v Českých Budějovicích, obdržel dne 26.4. 2019 žádost stavebníka: Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa České Budějovice, Lidická 49/110, České Budějovice, IČO 65993390, o vydání stavebního povolení na stavbu: „I/24 Tušť - průtah“. Opatřením ze dne 10.5. 2019 bylo oznámeno zahájení stavebního řízení. Toto oznámení je zveřejněno na úřední desce.

Jedná se o opravu konstrukce vozovky silnice I/24 (SO 101) a rekonstrukci odvodnění této silnice (SO 102). Začátek úpravy stavby je bezprostředně za železničním přejezdem v Suchdole nad Lužnicí v místě stávající pracovní spáry, konec úpravy je cca 2,5 m za stávající spárou po předchozí úpravě na výjezdu z obce Tušť na Halámky. Délka opravy konstrukce vozovky je 1461,58 m. Oprava zahrnuje převážně výměnu vrchních živičných vrstev z asfaltového betonu a recyklaci podkladních vrstev za studena na místě, a to do hloubky cca 0,7 m (na základě výsledků diagnostického průzkumu byla recyklace za studena vybrána jako nejefektivnější). Rekonstrukce odvodnění silnice spočívá ve výměně stávajícího potrubí v délce v délce 463,0 m (sběrač A1), resp. v délce 98,0 m (sběrač A2). Budou doplněny nové uliční vpusti, žlabové vpusti, liniové obrubníkové odvodnění a vsakovací drenáže. V rámci stavby bude provedena i oprava (výměna) mostních závěrů na mostě ev.č. 24-019 (SO 201). Předmětem tohoto stavebního řízení není rekonstrukce přilehlých chodníků a stavební úpravy připojení přilehlých nemovitostí a vedlejších pozemních komunikací na silnici I/24, neboť tyto stavby nejsou součástí silnice I/24 a k jejich povolení není zdejší speciální stavební úřad příslušný. Provádění stavby se předpokládá v letošním roce. Pozn. rekonstrukce chodníku je součástí samostatné žádosti, podané ze strany Města Suchdol nad Lužnicí na podatelnu MěÚ Třeboň.

Stavba bude probíhat po etapách za úplné uzavírky jednotlivých úseků opravované silnice I/24. Částečná uzavírka silnice (po polovinách vozovky) není realizovatelná zdůvodu nedostatečné šířky vozovky,technologických limitů pracovních strojů, nezbytnosti dodržení technologie provádění prací dle příslušných technických podmínek a z důvodu zajištění bezpečnosti práce při realizaci stavby.

Další novinky