Město Suchdol/Lužnicí

Katalog ubytovatelů

Novinky ze Suchdolska

Aktualita

10leden2019

Zastupitelstvo města nabízí veřejnosti zapojení do činnosti osadních výborů

Zastupitelstvo města na svém prosincovém zasedání projednalo otázku zřízení osadních výborů v částech obce Bor, Františkov, Hrdlořezy, Klikov a Tušť a nabízí veřejnosti zapojení do jejich činnosti. Zájemci se mohou přihlásit písemně zasláním jednoduchého tiskopisu (viz. příloha) či jeho vyplněním v sekretariátu starosty v termínu do 15.2. 2019.
Legislativa, vztahující se k činnosti osadních výborů:

V částech obce může zřídit zastupitelstvo obce osadní nebo místní výbory (dále jen "osadní výbor"). Osadní výbor má minimálně 3 členy (musí být vždy lichý počet). Počet členů osadního výboru určí zastupitelstvo obce.Členy osadního výboru jsou občané obce, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v té části obce, pro kterou je osadní výbor zřízen, a jsou určeni zastupitelstvem obce. Předsedu osadního výboru zvolí zastupitelstvo obce z řad členů osadního výboru. Nemusí být zastupitelem obce. 

Osadní výbor je oprávněn

a) předkládat zastupitelstvu obce, radě obce a výborům návrhy týkající se rozvoje části obce a rozpočtu obce,
b) vyjadřovat se k návrhům předkládaným zastupitelstvu obce a radě obce k rozhodnutí, pokud se týkají části obce,
c) vyjadřovat se k připomínkám a podnětům předkládaným občany obce, kteří jsou hlášeni k trvalému pobytu v části obce, orgánům obce.

Osadní výbor je také iniciativním a kontrolním orgánem zastupitelstva obce, ale tyto funkce jsou však omezeny a mohou se vztahovat pouze k záležitostem, které se nějakým způsobem dotýkají příslušné části obce.

Požádá-li předseda osadního výboru na zasedání zastupitelstva obce o slovo, musí mu být uděleno, kdykoliv o to požádá, a to k jakémukoliv bodu.

Další novinky