Město Suchdol/Lužnicí

Katalog ubytovatelů

Územní plánování

ÚZEMNÍ PLÁN SUCHDOL NAD LUŽNICÍ

Zastupitelstvo města Suchdol nad Lužnicí svým usnesením č. ZM-5/15/90 ze dne 29.06.2015 zrušilo v částech I, II a III své usnesení vztahující se k pořízení nového Územního plánu Suchdol nad Lužnicí č. ZM-18/13/405 ze dne 18.09.2013 a dále schválilo uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo ze dne 25.01.2005 mezi městem Suchdol nad Lužnicí a projektantem územního plánu, kterým je Ing. arch. Štěpánka Ťukalová (projekční atelier UA Projekce, České Budějovice).

Důvodem pro tento postup je, že dle sdělení nadřízeného orgánu územního plánování, kterým je Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic, oddělení územního plánování bylo ve věci pořízení územního plánu města Suchdol nad Lužnicí postupováno navázáním na již rozpracované pořizování územního plánu, tj. bylo navázáno na již proběhlá veřejná projednání návrhu, které se uskutečnily dne 16.01.2012 a 18.01.2012 v Suchdole nad Lužnicí. Z výše uvedených důvodů Městský úřad Třeboň, odbor územního plánování a stavebního řádu práce na pořizování nového územního plánu zastavil.

Ve věci pořizování územního plánu města Suchdol nad Lužnicí se uskutečnilo opakované veřejné projednání a to ve lhůtě, o které byla veřejnost včas informována veřejnou vyhláškou dle § 52 stavebního zákona. Na tomto opakovaném veřejném projednání mohli vlastníci nemovitostí dotčených návrhem řešení k věci vznášet námitky nebo připomínky. Zastavením prací na novém územním plánu (tím, že bylo pokračováno v jeho pořízení navázáním na již uskutečněná veřejná projednání) nebudou dotčené subjekty kráceny na svých právech.

OPAKOVANÉ VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ UPRAVENÉHO NÁVRHU ÚP SUCHDOL NAD LUŽNICÍ 

Dne 24.08.2017 (čtvrtek) v 15:00 hod na Městském úřadu Suchdol nad Lužnicí, ve velké zasedací místnosti v 1. patře, proběhlo opakované veřejné projednání v rozsahu měněných částí návrhu Územního plánu Suchdol nad Lužnicí.

Námitky proti návrhu územního plánu (k měněným částem návrhu od veřejného projednání) mohli podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti. 

Dle § 52 odst. (3) stavebního zákona nejpozději do 7 dnů  ode dne veřejného projednání (tj. do 31.08.2017) mohl každý uplatnit své připomínky (k měněným částem návrhu od veřejného projednání) a dotčené osoby podle § 52 odst. (2) stavebního zákona námitky (k měněným částem návrhu od veřejného projednání), ve kterých museli uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou. 

Námitky a připomínky (k měněným částem návrhu od veřejného projednání) mohly být uplatněny písemně na adresu pořizovatele, tj. Městský úřad Třeboň, odbor územního plánování a stavebního řádu, a musely být opatřeny identifikačními údaji, podpisem osoby, která je uplatňila.

K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se podle legislativy nepřihlíželo. Dotčené osoby oprávněné k podání námitek byly na tuto skutečnost upozorněny.

V listopadu roku 2017 pořizovatel předložil Radě města Suchdol nad Lužnicí podklady pro vydání Územního plánu Suchdol nad Lužnicí, která jej postoupila k projednání zastupitelstvu města, které jej schválilo 22.1. 2018.

VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ SUCHDOL NAD LUŽNICÍ

Dne 18.02.2014 vydala Rada města Suchdol nad Lužnicím svým usnesením ze dne 17.02.2014 pod číslem jednacím: RM-78/14/1422 Vymezení zastavěného území. Toto Vymezení zastavěného území Suchdol nad Lužnicí nabylo účinnosti dne 05.03.2014.

Dokumentace Vymezení zastatavěného území Suchdol nad Lužnicí je v tištěné podobě uložena k nahlédnutí na MěÚ Třeboň - odbor územního plánování a stavebního řádu - úřad územního plánování a dále na MěÚ Suchdol nad Lužnicí - obecný stavební úřad.

Vymezení zastavěného území Suchdol nad Lužnicí v el. podobě:

grafická část (.pdf)

textová část (.pdf)