Město Suchdol/Lužnicí

Katalog ubytovatelů

Územní plánování

ÚZEMNÍ PLÁN SUCHDOL NAD LUŽNICÍ

V současné době je platný Územní plán Suchdol nad Lužnicí, který byl schválen usnesením zastupitelstva města Suchdol nad Lužnicí č. ZM-22/18/442 ze dne 22.01.2018, vydán formou opatření obecné povahy dne 29.01.2018 s nabytím účinnosti dne 13.02.2018.
Do Územního plánu je možné nahlédnout na webových stránkách pořizovatele: Městský úřad Třeboň, odkaz naleznete zde.


ÚZEMNÍ STUDIE SUCHDOL NAD LUŽNICÍ - zastavitelná plocha S7 - severní část

Na základě žadosti fyzické osoby a následného rozhodnutí Zastupitelstva města Suchdol nad Lužnicí je pořizována Územní studie Suchdol nad Lužnicí - zastavitelná plocha S7 - severní část. Na této studii již byly zahájeny práce. Zpracovatelem územní studie je Ing. arch. Veronika Jirovská a zodpovědným projektantem Ing. arch. Martin Jirovský Ph. D z ateliéru M.A.A.T..
Do návrhu územní studie je možné nahlédnout na webových stránkách pořizovatele: Městský úřad Třeboň, odkaz naleznete zde.