Město Suchdol/Lužnicí

Katalog ubytovatelů

Suchdolský zpravodaj

Titulka Suchdolský zpravodaj

Suchdolský zpravodaj: Periodický tisk územního samosprávného celku Města Suchdol nad Lužnicí.

Vydavatelem Suchdolského zpravodaje (SZ) je Město Suchdol nad Lužnicí.

Adresa vydavatele: T. G. Masaryka 9, 378 06 Suchdol nad Lužnicí, IČ 247561.

SZ vychází jednou měsíčně v tištěné podobě. Zároveň je zveřejněno aktuální vydání v elektronické podobě na webových stránkách města. 

Termín uzávěrky SZ je vždy uveden v tiráži předchozího čísla, zpravidla jde o 15. den v měsíci. 

Příspěvky se přijímají v elektronické podobě na e-mailové adrese suchdolsky.zpravodaj@meu.suchdol.cz v běžných textových formátech (např. *.docx). Po dohodě s redakcí lze odevzdat příspěvek také v písemné podobě. Obrazové soubory jsou zasílány v samostatném elektronickém souboru, případně je lze předat k oskenování.

Příspěvek se podepisuje celým jménem autora, případně jmény spoluautorů. Pod redakčními texty je možné uvést zkratku, dohledatelnou v tiráži. 

Vydávání se řídí Pravidly pro vydávání Suchdolského zpravodaje

Prodejní cena výtisku je 10 Kč. 

 

Redakce a redakční rada

Redakce: Daniel Veith, Renata Rohrbachová

Redakční rada: Alena Drábová, Renata Homolková, Eva Janstová, Marie Kalátová, Helena Kojanová, Pavla Kulišová, Jana Tetíková, Petr Toufar 

Jazyková korektura: Helena Kojanová 

Sazba: HELP_PROMOTION

Tisk: Rain tiskárna, s.r.o., Jindřichův Hradec

 

Inzerce 

Za úhradu se zveřejňují příspěvky, které mají komerční charakter, inzerce, reklama, nabídky zaměstnání apod. 

Cena inzerce je stanovena na 8 Kč za cm2 (včetně DPH).

Inzerát je zveřejněn na základě objednávky, která obsahuje náležitosti týkající se zadavatele a inzerátu: jméno a adresa zadavatele, fakturační adresa včetně IČ, DIČ, v případě fyzických osob jméno, příjmení, bydliště.

V případě, že objednatel dodá podklad pro graficky nezpracovaný inzerát, zpracuje jej vydavatel běžným způsobem.

 

 

Z historie

Suchdolský zpravodaj vychází pravidelně od roku 1971. S nepravidelnou periodicitou se obecní zpravodaj objevoval již dříve. Předchůdcem v předválečném období je Jihočeský obzor, týdeník třeboňského okresu, kde měl Suchdol nad Lužnicí svou pravidelnou rubriku.

Zároveň s tištěným zpravodajem je od roku 2007 zveřejňována elektronická verze, která je od roku 2016 barevná. Starší čísla Suchdolského zpravodaje jsou průběžně digitalizována.  

 

Aktuální vydání

Suchdolský zpravodaj Březen 2021

 

Archiv vydání (2007–2021)

 Měsíc 

Rok

II  IIIIVV VI VII  VIII IXXXI

XII

2021

                     

2020

                       

2019

2018

2017

2016

2015

2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007

Archiv starších vydání

 Měsíc 

Rok

II  IIIIVV VI VII  VIII IXXXI

XII

1995

                   

1994

1993

1992

1991

 

1990


           

1989

 


 

1988

 

1987 

 

1986

           

1985

                     

Soupis článků 

Soupis článků v Suchdolském zpravodaji (od 1/2007)