Město Suchdol/Lužnicí

Katalog ubytovatelů

Projekty

Projekt „Chodník podél sil. I/24, úsek mezi křiž. s ul. .Tyršova - Sídl. Na Pražské“  je spolufinancován Evropskou unií. 

Cílem projektu je zajištění bezpečnosti pěší dopravy formou rekonstrukce a výstavby chodníku podél silnice I/24. Chodník bude uzpůsoben pohybu osob s omezenou schopností pohybu a orientace. Dojde ke vzniku míst pro přecházení, a k realizaci prvků zeleně. 


 ----------------------------------

 ----------------------------------

Projekt „Vybudování odborných učeben v ZŠ Suchdol nad Lužnicí“ je spolufinancován Evropskou unií.

Tento projekt byl předložen v rámci 47. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu „Infrastruktura základních škol (SVL)“, specifický cíl 2.4.

Projektu, jehož celkové náklady činí 16 733 107,52 Kč, z toho způsobilé náklady 15 375 034,41 Kč, byla přiznána dotace ve výši 85 % způsobilých výdajů, tj. 13 068 779,24 Kč.

Fyzická realizace projektu byla ze strany žadatele zahájena dne 21. 7. 2016, s cílem dokončit projekt nejpozději do 14. 1. 2020. 

Hlavním cílem projektu je zkvalitnění výuky cizích jazyků a informatiky a zvýšení využívání informačních a komunikačních technologií při výuce na ZŠ T. G. Masaryka. To bude zajištěno skrze půdní vestavbu, kde vznikne nová moderní multimediální jazyková učebna a učebna počítačová. Výstupy tohoto projektu budou dále využity 4 dalšími školami a pro potřeby mimoškolního zájmového vzdělávání - kroužek informatiky. Dále dojde k úpravám venkovního prostranství - prvky zeleně a mobiliář.

 

Specifickými cíli projektu jsou:

 • modernizace a digitalizace výuky cizích jazyků vč. zapojení nových výukových metod,
 • modernizace výuky informatiky,
 • zvýšení kapacitních možností výuky klíčových kompetencí,
 • zvýšení využívání moderních digitálních technologií při výuce,
 • zvýšení zájmu o studium cizích jazyků a informatiky na ZŠ T. G. Masaryka Suchdol nad Lužnicí,
 • individualizace výuky,
 • zkvalitnění přípravy studentů v oblasti cizích jazyků pro navazující studium na středních školách,
 • zlepšení image školy a zvýšení poptávky po studiu na škole,
 • optimalizace výuky prostřednictvím spolupráce se školami,
 • vytvoření synergie s již zrealizovanými projekty,
 • zkvalitnění venkovního prostředí areálu školy prostřednictvím výsadby keřů a rostlin 
  a nákupem 8 ks mobiliáře (laviček),
 • zajištění mimoškolní zájmové aktivity – kroužku informatiky,
 • zajištění vnitřní konektivity,
 • zajištění bezbariérovosti – plošina + schodolez.

 ----------------------------------

Projekt „Stavební úpravy náměstí Svobody - Suchdol nad Lužnicí – I. etapa“.

V rámci projektu došlo ke stavebním úpravám nároží křižovatky ulic Komenského a Bezručovy v prostoru náměstí Svobody a ke stavebním úpravám chodníku podél ulice Komenského od náměstí Svobody po křižovatku do ul. sídliště 9. května. Celková délka stavebních úprav v prostoru náměstí byla 60 m, délka chodníku podél ul. Komenského je 143 m.

Byly položeny nové silniční obrubníky a nového krytu chodník. Nová konstrukce má kryt z betonové obdélníkové dlažby (z vibrolisovaného betonu přírodní barvy), lože z drceného kameniva a štěrkodrti.

Stavbu prováděla Kamenická stavební a obchodní firma s. r. o. z Kamenice nad Lipou. Stavební práce proběhly v rámci dotace „Stavební úpravy náměstí Svobody – Suchdol nad Lužnicí – I. etapa“ provedené v měsíci listopadu 2018. Celkové náklady činily 871.166,94 Kč (vč. DPH). Projekt byl spolufinancován Ministerstvem pro místní rozvoj ČR a Evropskou unií (Integrovaný regionální operační program – IROP).

Identifikační číslo EIS: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0008306

 

 

Stavební úpravy náměstí Svobody

 

 

Stavební úpravy náměstí Svobody 2

 

Stavební úpravy náměstí Svobody 3

 

Stavební úpravy náměstí Svobody 4

 

 

Název projektu: Protipovodňová opatření Města Suchdol nad Lužnicí

 • Registrační číslo projektu: CZ.05.1.24/0.0/0.0/16_035/0002384

Cílem projektu:

je napomoci správnému posouzení povodňového nebezpečí, ochraně zdraví a majetku občanů v zájmové oblasti a zlepšení stávajícího systému povodňové ochrany.
Obsahem projektu: jsou preventivní protipovodňová opatření spočívající v instalaci lokálního výstražného a varovného systému a následnou digitalizaci povodňového plánu.
Výsledky projektu: Modernizace místního informačního systému, lokálního výstražného systému a vytvoření digitálního povodňového plánu.
"Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí."


Název projektu: Modernizace místních komunikací v Suchdole nad Lužnicí

 • Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.5.00/31.03064
 • Termín realizace projektu: 2/2014 – 6/2015
 • Rozpočet projektu: 9 mil. Kč

Popis projektu:

Projekt byl zaměřen na modernizaci místních komunikací III. třídy ve městě Suchdol nad Lužnicí. Cílem bylo zesílení stávající vozovky, vyrovnání příčného a podélného profilu vozovky a pokládka nové obrusné vrstvy z asfaltového betonu na:

 • místní komunikaci 32c do místní části Tři Facky v délce 1,28 km,
 • místní komunikaci 34c procházející místní částí Benátky v délce 2,85 km.

Projektem došlo ke zlepšení propojení místních částí Tři Facky a Benátky s nadřazenou silniční sítí a městem Suchdol nad Lužnicí. Dále došlo ke zvýšení bezpečnosti dopravy, ke zkvalitnění životního prostředí a k dalšímu rozvoji cestovního ruchu.

Název projektu: Modernizace Základní školy T. G. Masaryka Suchdol nad Lužnicí

 • Registrační číslo projektu: CZ.1.14/2.4.00/34.03252
 • Termín realizace projektu: 10/2014 – 7/2015
 • Rozpočet projektu: 2 mil. Kč

Popis projektu:

Projekt byl zaměřen na zkvalitnění výuky na Základní škole T. G. Masaryka Suchdol nad Lužnicí, která je zřizovaná městem Suchdol nad Lužnicí. Ke zkvalitnění výuky došlo nákupem vybavení a zařízení do učeben (počítačová učebna, jazyková laboratoř a další čtyři všeobecné třídy) situovaných v této základní škole. Zařízení, jež bylo v rámci projektu pořízeno, nyní umožňuje dosáhnout inovací ve výuce cizích jazyků, výpočetní techniky a dalších předmětů. Dále nyní lze zavést moderní vyučovací metody, formy a prostředky zaměřené na rozvoj jazykových a technických dovedností. Je již také možné propojení mezipředmětových vazeb, které vedou k žádoucímu rozvoji klíčových kompetencí absolventů základního vzdělávání. Smyslem projektu byla snaha přiblížit výuku novým moderním trendům, a tím zajistit maximální uplatnitelnost žáků v navazujícím studiu, zejména na středních školách a gymnáziích, ale i na trhu práce. Tento cíl je nyní možné naplnit. Projekt si rovněž kladl za cíl zvýšit informační gramotnost žáků a přispět k rozvoji cizích jazyků.

Název projektu: Rekonstrukce místní komunikace v Suchdole nad Lužnicí – Hrdlořezy

 • Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.5.00/35.03366
 • Termín realizace projektu: 6/2015 – 8/2015
 • Rozpočet projektu: 2,3 mil. Kč

Popis projektu:

Projekt byl zaměřen na rekonstrukci místní komunikace ve městě Suchdol nad Lužnicí v místní části Hrdlořezy. Nejprve došlo k odkopání původních konstrukcí, poté urovnání a zhutnění povrchu komunikace a na závěr k položení nové vrstvy penetračního makadamu a asfaltového betonu. K tomuto zesílení vozovky došlo na místní komunikaci 1c v místní části Hrdlořezy v délce 0,50 km.
Projektem se dosáhlo především zlepšení propojení místní části Hrdlořezy s nadřazenou silniční sítí a městem Suchdol nad Lužnicí, propojení místní části Hrdlořezy s obcí Dvory nad Lužnicí, dále vedlo ke zvýšení bezpečnosti dopravy, ke zkvalitnění životního prostředí a k dalšímu rozvoji cestovního ruchu. Místní komunikace 1c se napojuje na státní silnici III/1506 v místní části Hrdlořezy.
Komunikace je významná i z hlediska cestovního ruchu, neboť je spojovací cestou mezi místní částí Hrdlořezy a známými pískárnami v Halámkách.

Název projektu: Rekonstrukce místních komunikací v Suchdole nad Lužnicí - Bezručova a Jiráskova

 • Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.5.00/35.03312
 • Termín realizace projektu: 6/2015 – 8/2015
 • Rozpočet projektu: 4,7 mil. Kč

Popis projektu:

Projekt byl zaměřen na rekonstrukci místních komunikací III. třídy ve městě Suchdol nad Lužnicí v Bezručově a Jiráskově ulici, a to zejména zesílením stávající vozovky, vyrovnáním příčného a podélného profilu vozovky a pokládkou nové vrstvy z asfaltového betonu na:

 • místní komunikaci 2c v ulici Bezručova
 • místní komunikaci 15c v ulici Jiráskova

Celkem se jedná o rekonstrukci 0,42 km místních komunikací.
V rámci rekonstrukce Bezručovy ulice rovněž došlo k rekonstrukci chodníků.
Projekt vedl především k zlepšení propojení částí města Suchdol nad Lužnicí s nadřazenou silniční sítí - krajskou komunikací III/1505 a krajskou komunikací III/1504, dále ke zvýšení bezpečnosti dopravy, ke zkvalitnění životního prostředí a dalšímu rozvoji cestovního ruchu. Všechny řešené komunikace jsou pro občany i návštěvníky města Suchdol nad Lužnicí velmi významné i z hlediska cestovního ruchu.