Město Suchdol/Lužnicí

Katalog ubytovatelů

Pečovatelské služby

Zastupitelstvo města schválilo dne 8. září 2008 zřizovací listinu organizační složky „Pečovatelské služby města Suchdol nad Lužnicí“. Složka byla zaregistrována na základě rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského kraje ze dne 24. 9. 2008. Pečovatelské služby města poskytují terénní péči osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a rodinám s 3 a více současně narozenými dětmi. Služby se zaměřují především na seniory, kterým umožňují zachovat v maximální míře jejich dosavadní způsob života a zvládat pobyt v jejich domácím prostředí. Pečovatelská služba usiluje o to, aby senioři mohli co nejdéle setrvat ve své domácnosti, umožňuje jim tedy „běžný způsob života“. Zajišťuje uživatelům nutné domácí práce a další životní potřeby. Cílem této služby je zprostředkovat uživatelům potřebnou pomoc v činnostech, které nezvládají a současně podporovat jejich soběstačnost. Případně po návratu z dlouhodobé hospitalizace pomoci se zachováním nebo obnovením původního životního stylu a začleněním do společnosti. 

Pečovatelská služba je poskytována v domácnostech uživatelů, v čase od 7:00 do 15:30. Obědy jsou rozváženy v závislosti na provozu školní jídelny v době mezi 11:15 a 13:30.

Ceník služeb se řídí dle vyhlášky č. 505/2006 Sb. Služby jsou poskytovány v souladu se Standardy kvality sociálních služeb, související legislativou a vnitřnímy pravidly Pečovatelských služeb. 

Současná maximální kapacita terénní pečovatelské služby je 1 v daný okamžik.

 


 
 
 

Základní činnosti

  • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
  • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
  • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajišťování stravy
  • pomoc při zajištění chodu domácnosti
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Výsledná podoba služeb se řídí aktuálními potřebami uživatelů, ty jsou zohledněny v jejich individuálních plánech. Plán je potřebám uživatele průběžně přizpůsobován.

Důležité odkazy:

 

Na základě poznatků z terénní činnosti zpracovává vedoucí sociální pracovník některé podklady pro rozhodnutí volených orgánů ve věci přidělení volných bytů ve dvou objektech ve vlastnictví města, ve kterých se nacházejí pečovatelské byty.


Dům s pečovatelskými byty

Adresa: sídliště 9. května 860, Suchdol nad Lužnicí 

 

Dům s pečovatelskou službou

Adresa: Lužnická 218, Suchdol nad Lužnicí

  


ukázat na mapě


   Pravidla pro pronajímání podporovaných bytů v PČB Suchdol nad Lužnicí

 

   Žádost o přidělení pečovatelského bytu ve vlastnictví Města Suchdol nad Lužnicí

            Příloha č.1 - Vyjádření ošetřujícího lékaře

            Příloha č.2 - Čestné prohlášení

Velikosti bytů: 41 - 49 m2  

Nájemné: 60,- Kč/m2 + služby (usnesení RM ze dne 15.5. 2019)

 

 

 ukázat na mapě


V tomto objektu je kancelář organizační složky "Pečovatelské služby města Suchdol nad Lužnicí". Vzhledem k tomu, že většinu pracovní doby je prováděna terénní činnost, doporučujeme před plánovanou návštěvou kanceláře termín  schůzky telefonicky předjednat.


Velikosti bytů: 29 - 49 m2  

Nájemné: 43,- Kč/m2 + služby  

 

Korespondenční adresa:

Město Suchdol nad Lužnicí, Organizační složka Pečovatelské služby města Suchdol nad Lužnicí, nám. T.G. Masaryka 9, 378 06 Suchdol nad Lužnicí, e-podatelna: podatelna@meu.suchdol.cz , ID dat. schránky: rtrb2hz


Adresa kanceláře:                                                                                                      

Dům s pečovatelskou službou, Lužnická 218, 378 06 Suchdol nad Lužnicí,                       ukázat na mapě

telefon: 384 781 143, email: pecovatelske.sluzby@meu.suchdol.cz


Kontaktní osoby:

Mgr. Jana Svačinová - vedoucí sociální pracovník

mobil: 725 402 990, e-mail: jsvacinova@meu.suchdol.cz

Vlasta Gorná - pečovatelka

mobil: 602 246 503, e-mail: vgorna@meu.suchdol.cz

Hana Tesařová - pečovatelka

mobil: 602 251 596, e-mail: htesarova@meu.suchdol.cz