Město Suchdol/Lužnicí

Katalog ubytovatelů

Suchdolský zpravodaj

Titulka Suchdolský zpravodaj

Suchdolský zpravodaj: Periodický tisk územního samosprávného celku Města Suchdol nad Lužnicí.

Vydavatelem Suchdolského zpravodaje (SZ) je Město Suchdol nad Lužnicí.

Adresa vydavatele: T. G. Masaryka 9, 378 06 Suchdol nad Lužnicí, IČ 247561.

SZ vychází jednou měsíčně v tištěné podobě. Zároveň je zveřejněno aktuální vydání v elektronické podobě na webových stránkách města. 

Termín uzávěrky SZ je vždy uveden v tiráži předchozího čísla, zpravidla jde o 15. den v měsíci. 

Příspěvky se přijímají v elektronické podobě na e-mailové adrese suchdolsky.zpravodaj@meu.suchdol.cz v běžných textových formátech (např. *.docx). Po dohodě s redakcí lze odevzdat příspěvek také v písemné podobě. Obrazové soubory jsou zasílány v samostatném elektronickém souboru, případně je lze předat k oskenování.

Příspěvek se podepisuje celým jménem autora, případně jmény spoluautorů. Pod redakčními texty je možné uvést zkratku, dohledatelnou v tiráži. 

Vydávání se řídí Pravidly pro vydávání Suchdolského zpravodaje

Prodejní cena výtisku je 10 Kč. 

 

Redakce a redakční rada

Redakce: Daniel Veith, Renata Rohrbachová

Redakční rada: Alena Drábová, Renata Homolková, Eva Janstová, Marie Kalátová, Helena Kojanová, Pavla Kulišová, Jana Tetíková, Petr Toufar 

Jazyková korektura: Helena Kojanová 

Sazba: HELP_PROMOTION

Tisk: Rain tiskárna, s.r.o., Jindřichův Hradec

 

Inzerce 

Za úhradu se zveřejňují příspěvky, které mají komerční charakter, inzerce, reklama, nabídky zaměstnání apod. 

Cena inzerce je stanovena na 8 Kč za cm2 (včetně DPH).

Inzerát je zveřejněn na základě objednávky, která obsahuje náležitosti týkající se zadavatele a inzerátu: jméno a adresa zadavatele, fakturační adresa včetně IČ, DIČ, v případě fyzických osob jméno, příjmení, bydliště.

V případě, že objednatel dodá podklad pro graficky nezpracovaný inzerát, zpracuje jej vydavatel běžným způsobem.

 

 

Z historie

Suchdolský zpravodaj vychází pravidelně od roku 1971. S nepravidelnou periodicitou se obecní zpravodaj objevoval již dříve. Předchůdcem v předválečném období je Jihočeský obzor, týdeník třeboňského okresu, kde měl Suchdol nad Lužnicí svou pravidelnou rubriku.

Zároveň s tištěným zpravodajem je od roku 2007 zveřejňována elektronická verze, která je od roku 2016 barevná. Starší čísla Suchdolského zpravodaje jsou uložena k nahlédnutí na městském úřadě, plánujeme jejich digitalizaci. 

 

Archiv vydání

 

2020

Suchdolský zpravodaj Leden 2020 (vyjde 27. 12. 2019) 

2019

Suchdolský zpravodaj Leden 2019

Suchdolský zpravodaj Únor 2019

Suchdolský zpravodaj Březen 2019

Suchdolský zpravodaj Duben 2019 

Suchdolský zpravodaj Květen 2019  

Suchdolský zpravodaj Červen 2019 

Suchdolský zpravodaj Červenec 2019 

Suchdolský zpravodaj Srpen 2019 

Suchdolský zpravodaj Září 2019 

Suchdolský zpravodaj Říjen 2019 

Suchdolský zpravodaj Listopad 2019 

Suchdolský zpravodaj Prosinec 2019 (aktuální číslo)

 

2018

Suchdolský zpravodaj Leden 2018

Suchdolský zpravodaj Únor 2018

Suchdolský zpravodaj Březen 2018

Suchdolský zpravodaj Duben 2018

Suchdolský zpravodaj Květen 2018

Suchdolský zpravodaj Červen 2018

Suchdolský zpravodaj Červenec 2018

Suchdolský zpravodaj Srpen 2018

Suchdolský zpravodaj Září 2018

Suchdolský zpravodaj Říjen 2018 

Suchdolský zpravodaj Říjen 2018 – příloha 

Suchdolský zpravodaj Listopad 2018 

Suchdolský zpravodaj Prosinec 2018

 

Archiv vydání (2007–2017):

 Rok 1. 2.  3.4.5. 6. 7.  8. 9.10.11.

12.

2017

2016

2015

2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007

 

Soupis článků 

Soupis článků v Suchdolském zpravodaji od 1/2017