Město Suchdol/Lužnicí

Katalog ubytovatelů

Suchdolský zpravodaj

Titulka Suchdolský zpravodaj

Suchdolský zpravodaj: Periodický tisk územního samosprávného celku Města Suchdol nad Lužnicí.

Vydavatelem Suchdolského zpravodaje (SZ) je Město Suchdol nad Lužnicí.

Adresa vydavatele: T. G. Masaryka 9, 378 06 Suchdol nad Lužnicí, IČ 247561.

SZ vychází jednou měsíčně v tištěné podobě. Zároveň je zveřejněno aktuální vydání v elektronické podobě na webových stránkách města. 

Termín uzávěrky SZ je vždy uveden v tiráži předchozího čísla, zpravidla jde o 15. den v měsíci. 

Příspěvky se přijímají v elektronické podobě na e-mailové adrese suchdolsky.zpravodaj@meu.suchdol.cz v běžných textových formátech (např. *.docx). Po dohodě s redakcí lze odevzdat příspěvek také v písemné podobě. Obrazové soubory jsou zasílány v samostatném elektronickém souboru, případně je lze předat k oskenování.

Příspěvek se podepisuje celým jménem autora, případně jmény spoluautorů. Pod redakčními texty je možné uvést zkratku, dohledatelnou v tiráži. 

Vydávání se řídí Pravidly pro vydávání Suchdolského zpravodaje

Prodejní cena výtisku je 10 Kč. 

 

Redakce a redakční rada

Redakce: Daniel Veith, Renata Rohrbachová

Redakční rada: Alena Drábová, Renata Homolková, Eva Janstová, Marie Kalátová, Helena Kojanová, Pavla Kulišová, Jana Tetíková, Petr Toufar 

Jazyková korektura: Helena Kojanová 

Sazba: HELP_PROMOTION

Tisk: Rain tiskárna, s.r.o., Jindřichův Hradec

 

Inzerce 

Za úhradu se zveřejňují příspěvky, které mají komerční charakter, inzerce, reklama, nabídky zaměstnání apod. 

Cena inzerce je stanovena na 8 Kč za cm2 (včetně DPH).

Inzerát je zveřejněn na základě objednávky, která obsahuje náležitosti týkající se zadavatele a inzerátu: jméno a adresa zadavatele, fakturační adresa včetně IČ, DIČ, v případě fyzických osob jméno, příjmení, bydliště.

V případě, že objednatel dodá podklad pro graficky nezpracovaný inzerát, zpracuje jej vydavatel běžným způsobem.

 

 

Z historie

Suchdolský zpravodaj vychází pravidelně od roku 1971. S nepravidelnou periodicitou se obecní zpravodaj objevoval již dříve. Předchůdcem v předválečném období je Jihočeský obzor, týdeník třeboňského okresu, kde měl Suchdol nad Lužnicí svou pravidelnou rubriku.

Zároveň s tištěným zpravodajem je od roku 2007 zveřejňována elektronická verze, která je od roku 2016 barevná. Starší čísla Suchdolského zpravodaje jsou uložena k nahlédnutí na městském úřadě, plánujeme jejich digitalizaci. 

 

Aktuální vydání

Suchdolský zpravodaj Leden 2021

 

Archiv vydání (2007–2019):

 Měsíc 

Rok

II  IIIIVV VI VII  VIII IXXXI

XII

2021

                     

2020

                       

2019

2018

2017

2016

2015

2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007

 

Soupis článků 

Soupis článků v Suchdolském zpravodaji (od 1/2007)