Město Suchdol/Lužnicí

Katalog ubytovatelů

Městský hřbitov

 

Městský hřbitov v Suchdole nad Lužnicí

 

Hřbitov získalo Město Suchdol nad Lužnicí do vlastnictví bezúplatným převodem (darovací smlouvou) od Římskokatolické farnosti Suchdol nad Lužnicí v roce 2007.

Hřbitov se nachází v k. ú. Suchdol nad Lužnicí, p. č. 571, o celkové výměře 6 501 m2 a je rozdělen celkem na tři části:

1. část – starý hřbitov (hroby č. 1–941),

2. část – nový hřbitov (hroby č. 941–982)

3. část – urnový háj (č. 1001–1145)

V současné době je již urnový háj a nový hřbitov zcela zaplněn, volná místa k pronájmu jsou pouze na starém hřbitově, kde přicházejí v úvahu místa pro jednohroby a dvojhroby.

Město jako provozovatel pohřebiště zajišťuje provoz:

a) Prostřednictvím pověřeného pracovníka městského úřadu. Při pohřbívání do hrobu nebo ukládání zpopelnělých lidských ostatků (urna) je vždy třeba souhlasu provozovatele pohřebiště (Město Suchdol nad Lužnicí). Město jako provozovatel pohřebiště má povinnost vést evidenci související s provozováním veřejného pohřebiště dle § 21, zákona č. 256/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Evidence dle tohoto zákona obsahují tyto základní údaje:

• Jméno a příjmení osob, jejichž tělesné pozůstatky jsou na pohřebišti uloženy

• Místo a datum jejich narození a úmrtí

• Rodné číslo, bylo-li přiděleno

• Datum uložení lidských pozůstatků nebo zpopelněných lidských ostatků na veřejném pohřebišti včetně určení hrobového místa a hloubky pohřbení , u zpopelněných lidských ostatků způsob uložení popela a v případě vsypu i místo jejich uložení

• Záznam o nebezpečné nemoci, pokud osoba, jejíchž lidské pozůstatky byly uloženy do hrobu nebo do hrobky, byla touto nemocí nakažena

• Jméno, příjmení ,adresu trvalého pobytu a rodné číslo nájemce hrobového místa

• Datum uzavření nájemní smlouvy a dobu jejího trvání, vč. údajů o změně smlouvy

• Doložením úmrtního listu nebo listem o prohlídce mrtvého. Při pohřbívání do hrobu či hrobky je nutno doložit tyto údaje na městský úřad, potřebný tiskopis k dispozici na MěÚ (1. patro. kancelář č. 11) nebo na webových stránkách města Suchdol nad Lužnicí (záložka Město – Městský hřbitov). Současně při pohřbívání do hrobu je nutno prodloužit nájemní smlouvu o příslušnou dobu tak, aby byla dodržena tlecí doba, která činí 10 let. Též veškeré změny týkajících se nájmu hrobového místa prosím neprodleně oznamte provozovateli (změna nájemce, změna trvalého pobytu, atd.).

b) Prostřednictvím odborně oprávněné osoby (pohřební služba ) provádění výkopových prací souvisejících s pohřbením a exhumací, pohřbívání, prováděné exhumací, vkládání a vsyp zpopelněných lidských pozůstatku (uren).

Prostřednictvím zaměstnanců technických služeb města je zajišťována správa a údržba pohřebiště včetně komunikací a zeleně v areálu pohřebiště, otevírání a uzavírání hřbitova dle provozní doby:

v období 1. 10 – 31. 3.  od 8.00 hod      do 17.00 hod

v období 1. 4. – 30. 9.   od 7.00 hod      do 21.00 hod

v období 23. 12. – 2. 1. od 8.00 hod      do 20.00 hod

V den Památky zesnulých včetně předcházející soboty a neděle od 8.00 hod do 20.00 hod

Provozování veřejného pohřebiště se řídí Řádem pohřebiště, který je vyvěšen před vstupem na hřbitov a na webových stránkách města Suchdol nad Lužnicí (záložka Město – Městský hřbitov)

Kontakt pro informace ohledně hřbitova: Petr Ševčík, tel. 725 802 350

 

Řád pohřebiště a formuláře 

Řád veřejného pohřebiště Města Suchdol nad Lužnicí 

Formulář – evidence související s provozováním hřbitova

Formulář Oznámení o ukončení nájmu hrobového místa 

Ceník