Město Suchdol/Lužnicí

Katalog ubytovatelů

Kulturní akce na Suchdolsku

Vyberte si z našeho kulturního přehledu

Projekt: Stavební úpravy náměstí Svobody - Suchdol n. L - I. Etapa:

V rámci projektu došlo ke stavebním úpravám nároží křižovatky ul. Komenského a ul. Bezručova v prostoru náměstí Svobody a ke stavebním úpravám chodníku podél ul. Komenského od náměstí Svobody po křižovatku do ul. sídliště 9. května ve městě Suchdol nad Lužnicí. Více informací...

Poslední novinky

Upozornění na splatnost místních poplatků za rok 2021

UPOZORNĚNÍ NA PLATBU MÍSTNÍCH POPLATKŮ

ZA ROK 2021


Upozorňujeme občany

-      na blížící se splatnost místního poplatku ze psa, který je splatný 30.9.2021. Výše poplatku je stanovena OZV č. 2/2019 dle lokality trvalého pobytu držitele psa. 

 

-      na uplynutí splatnosti místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Poplatek je stanoven dle OZV č. 1/2020 ve výši 600 Kč na osobu/rok.

Poplatek platí i fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášen k trvalému pobytu žádná osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.

 

Místní poplatky uhraďte nejpozději do 30.9.2021 na pokladně MěÚ v hotovosti, platební kartou nebo převodem na účet města Suchdol nad Lužnicí č. 603167379/0800 pod variabilním symbolem, který Vám na požádání sdělíme. Variabilní symbol je neměnný a stále stejný.

 

Dále připomínáme platbu místního poplatku z pobytu. Poplatek je stanoven OZV č. 1/2021. Sazba poplatku činí 15 Kč za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne jeho počátku (poplatek odvádí plátce – ubytovatel).

 

Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může být navýšena až na trojnásobek dle § 11 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.